De schoolverzekering: standaard of optie?

Je kinderen brengen heel wat tijd op school door. En daar zitten ze lang niet de hele dag rustig op hun stoel. De schoolverzekering dekt de schade die zich tijdens schoolactiviteiten en nevenactiviteiten van de school voordoet.

Een ongeval kan altijd…

Sommige ongevallen zijn niet te vermijden. De bijhorende financiële gevolgen wel. De familiale verzekering vergoedt iemand anders voor de schade die hij door jouw toedoen geleden heeft. Die schade kan zich voordoen op school, met de school of op weg naar de school. In veel gevallen komt dan de schoolverzekering tussen. Die is niet verplicht, maar veel schoolinstellingen bieden deze polis wel standaard aan.

Wat dekt de schoolverzekering?

De schoolverzekering komt tussen bij schade die zich voordoet tijdens een schoolactiviteit en tijdens naschoolse of buitenschoolse activiteiten. Met ‘schoolactiviteit’ wordt bedoeld alle activiteiten die georganiseerd worden onder het toezicht van de school, ook buiten de lessen of op verlofdagen. Denk aan bosklassen, sportdagen, stages of naschoolse opvang. De schoolverzekering biedt meestal twee waarborgen: burgerlijke aansprakelijkheid (BA) en dekking voor lichamelijke ongevallen.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Liep een leerling of een leerkracht materiële schade of een lichamelijk letsel op tijdens een schoolactiviteit en is de school daarvoor aansprakelijk? Dan komt de burgerlijke aansprakelijkheidsdekking van de school tussen. Vaak valt hier ook de schade onder die aangebracht wordt door medeleerlingen. De school is onder meer aansprakelijk wanneer het ongeval gebeurt door een gebrek aan toezicht of doordat een leerling niet de juiste instructies krijgt voor hij aan de slag gaat met potentieel gevaarlijke apparatuur.

Dekking lichamelijke ongevallen

Dit deel van de schoolverzekering komt tussen bij ongevallen waarvoor niemand aansprakelijk is. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer een leerling struikelt tijdens een sportactiviteit en daarbij zijn pols breekt. In veel gevallen zijn ook ongevallen naar school en op de terugweg naar huis gedekt.

Conclusie

De schoolverzekering is niet verplicht, maar veel scholen sluiten standaard een dergelijke polis af, weliswaar met andere waarborgen en verzekerde bedragen. Is dat niet zo, dan is de familiale verzekering een absolute must.

Vragen?